Regeling mantelzorgwaardering 2020

Intitulé

Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Zaanstad 2020

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Artikel 147 Gemeentewet;

Algemene wet bestuursrecht;

Wet maatschappelijke Ondersteuning 2015;

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Zaanstad, artikel 16.


Tekst van de regeling


Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad

 

Gebruikelijke zorg: de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht

worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en

op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden

(art. 1.1.1. Wmo 2015).

 

Jonge mantelzorger: zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met en/of

zorgen voor een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is, een psychische aandoening

heeft of verslaafd is

 

Mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang,

jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de

Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale relatie

en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep (art. 1.1.1. Wmo 2015)

 

Mantelzorger: iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of

hulpbehoevende persoon uit zijn omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een

ander familielid, vriend of kennis.

 

Mantelzorgwaardering: de jaarlijkse blijk van waardering, die de gemeente wil geven aan

mantelzorgers van inwoners uit de gemeente Zaanstad;

 

Raad: de gemeenteraad van Zaanstad;

 

Sociaal Wijkteam: een van de professionele zorgteams, die van het college opdracht hebben

gekregen om de Wmo 2015 uit te voeren

 

Structurele mantelzorg: onbetaalde hulp of zorg geven gedurende minimaal 6 uur per week over een periode van minimaal 3 maanden per jaar of minimaal 250 uur per jaar verspreid over een geheel kalenderjaar; Hulp die al betaald wordt uit bijvoorbeeld een Persoonsgebonden budget (Pgb), is dus geen mantelzorg.

 

 

Artikel 2 Doel van de regeling

Het doel van deze regeling is nadere regels te geven over de manier waarop Zaanstad

mantelzorgers van inwoners in Zaanstad jaarlijks blijk van waardering wil geven.

 

De gemeente is wettelijk verplicht en wil de mantelzorgers ondersteunen, opdat zij het

mantelzorgen makkelijker kunnen combineren met hun andere bezigheden. Om dat te kunnen

is het cruciaal de mantelzorgers te kennen. Doordat de mantelzorgwaardering moet worden

aangevraagd en mantelzorgers hun gegevens geven, zal het effect van de regeling zijn dat er

een groter bereik onder mantelzorgers ontstaat. Met de gegevens van mantelzorgers is het

mogelijk gerichte informatie over ondersteuningsmogelijkheden, ontspanningsactiviteiten of

anderszins mee te geven en het gesprek te voeren of de mantelzorg vol te houden is en hoe

daarin ondersteund kan worden. Deze regeling draagt daardoor ook bij aan de uitvoering van de mantelzorgondersteuning.

 

 

Artikel 3 Reikwijdte regeling

Deze regeling is van toepassing op mantelzorgwaardering in het kader van artikel 2.1.6 van de Wet

maatschappelijke ondersteuning 2015. De waardering is voor personen, die aan inwoners van de gemeente Zaanstad structurele mantelzorg geven.

 

Artikel 4 Mantelzorgwaardering

De waardering bestaat uit:

 • 1.

  Jaarlijkse Dag van de Mantelzorg.

 • 2.

  Een waardering in natura in de vorm van de Zaanse mantelzorgpas voor volwassen mantelzorgers.

 • 3.

  Een waardering in natura in de vorm van de Pluim (activiteitenbon) voor jonge mantelzorgers (6 tot en met 17 jaar).

 • 4.

  Een waardering in natura voor jonge mantelzorgers van 18 tot en met 24 jaar waarbij jonge mantelzorgers kunnen kiezen tussen de Zaanse mantelzorgpas en de Pluim.

 

Artikel 5 Hoogte Mantelzorgwaardering 2020

De hoogte van de waardering in 2020 is:

 • 1.

  Voor volwassen mantelzorgers: € 140.

 • 2.

  Voor jonge mantelzorgers: € 100.

 

Artikel 6 Doelgroep

De mantelzorgwaardering wordt uitsluitend verstrekt aan mantelzorgers, die structurele mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Zaanstad. De mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers wordt verstrekt aan jonge mantelzorgers in de leeftijd van 6 tot en met 24 jaar. De leeftijd op het moment van aanvraag voor de waardering is leidend.

 

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag kan worden gedaan door zowel de mantelzorger voor zichzelf als door de verzorgde voor de mantelzorger.

 • 2.

  De verzorgde kan een aanvraag doen voor meerdere mantelzorgers die voor hem of haar mantelzorgen.

 • 3.

  De aanvrager kan slechts één aanvraag voor zichzelf doen, ook wanneer hij of zij voor meerdere personen in Zaanstad mantelzorgt.

 • 4.

  De aanvraag bevat vragen over de gegevens van mantelzorger en mantelzorgontvanger en vragen rondom de mantelzorgondersteuning die wordt geboden of ontvangen waarmee een beeld ontstaat van de geboden mantelzorg.

 

Artikel 8 Aanvraagperiode

 • 1.

  De aanvraag voor mantelzorgwaardering wordt ieder jaar opnieuw gedaan.

 • 2.

  De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

 

Artikel 9 Aanvraagformulier

 • 1.

  De aanvraag wordt met een digitaal of papieren aanvraagformulier ingediend.

 • 2.

  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

 

Artikel 11 Voorwaarden

 • 1.

  De waardering wordt slechts verleend indien voldaan wordt aan de volgende criteria:

  • a.

   De mantelzorgontvanger woont en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Zaanstad;

  • b.

   De mantelzorger levert in het jaar van aanvraag minimaal drie maanden achter elkaar minimaal zes uur per week hulp, danwel minimaal 250 uur op jaarbasis verspreid over een geheel jaar;

  • c.

   De mantelzorger doet meer dan de dagelijkse (gebruikelijke) hulp of zorg, die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten elkaar normaal gesproken bieden.

  • d.

   De jonge mantelzorger groeit op met en/of zorgt voor een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is, een psychische aandoening heeft of verslaafd is.

  • e.

   De mantelzorger verklaart naar waarheid dat er niet tegelijkertijd een persoonsgebonden budget, WLZ-indicatie of een andere voorliggende voorziening vanuit bijvoorbeeld Jeugdwet of WMO is toegekend voor de geleverde (mantel)zorg.

 

Artikel 12 Gegevensonderzoek en gegevensregistratie

 • 1.

  De mantelzorger wordt als mantelzorger geregistreerd bij het Sociaal Wijkteam.

 • 2.

  Het Sociaal Wijkteam neemt contact op met mantelzorgers die aangegeven hebben dat zij behoefte hebben aan ondersteuning.

 • 3.

  De gemeente verwerkt de aanvragen en kan bij onduidelijk- of onvolkomenheden contact opnemen met de mantelzorger en/of de mantelzorgontvanger of met het Sociaal Wijkteam.

 • 4.

  Bij fraude komt de aanvrager in de toekomst niet meer in aanmerking voor een mantelzorgwaardering.

 • 5.

  De gegevens van de mantelzorger worden gebruikt om mantelzorgers te informeren over mogelijkheden voor ontmoeting, informatie, advies, deskundigheidsbevordering en verlichting van taken van mantelzorgers.

 

Artikel 13 Beslistermijn

Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 

Artikel 14 Weigeringsgronden

De mantelzorgwaardering wordt niet verleend indien niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd

in deze regeling.

 

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere individuele gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de

bepalingen in deze regeling, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende

aard.

 

Artikel 16 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

2. De regeling wordt aangehaald als: Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Zaanstad.

 • De zaanse mantelzorgpas wordt mede mogelijk gemaakt door: